Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary - 259 N. 5 th Street, Brooklyn, New York, 11211
Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary - 259 N. 5 th Street, Brooklyn, New York, 11211
links news events history about us home
Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary - 259 N. 5 th Street, Brooklyn, New York, 11211
Haga clic aqui para informacion en espanol sobre la Bienaventurada Virgen Maria de la Parroquia de la Anunciacion.


CLICK HERE FOR A MAP OF THE AREA

Šv. Mergelės Marijos Apreiškimo Parapija
Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary


259 North 5th Street, Brooklyn, New York, 11211
Tel. 718-384-0223

Administrator:
Monsignor Joseph Calise - 718-384-0223

Associate Priest:
Rev. Vytautas Volertas - 718-326-2236

Eucharistic Minister:
Vytautas Čereška - 646-246-8270

Lietuvių Veiklos Komiteto Pirmininkai (Lithuanian Activities Committee Chairmen):
Vida Jankauskienė, Raimundas Šližys

Lietuvių Veiklos Komiteto Nariai (Lithuanian Activities Committee Members):
Aldona Augylienė, Stasys Kavaliauskas,
Malvina Klivečkienė, Vida Penikienė, Juozas Rudis,
Monika Sabalienė, Paulius Sabalis, Patricija Sidienė,
Tracey Šližienė, Nijolė Vasiliauskienė


Parapijos Patikėtiniai (Parish Trustees):
Raimundas Šližys, Eric Arango

Parapijos Tarybos Nariai (Joint Parish Council Members):
Vida Jankauskienė, Juozas Rudis

Parapijos Zakristijonas (Parish Sacristan):
Juozas Rudis

Žodžio Liturgijos Vadovas (Head of Lectors):
Bill Kumeta

Parapijos Vargonininkė ir Choro Vedėja (Parish Organist and Choir Director):
Asta Barkauskienė

Parapijos Biuletenio Redaktorė (Parish Bulletin Editor):
Vida Jankauskienė

Mišių Patarnautojai (Altar Servers):
Matas Šližys, Simas Palubinskas-Chakar, Jonas Lukoševičius

Mišių Aukų Vadovai (Ushers):
Bill Kumeta, Algis Jankauskas, Kazimieras Butkus

Vaikų Liturgijos Mokytoja (Children's Liturgy Teacher):
Milda Palubinskaitė-Chacar

Ispanų Veiklos Komiteto Pirmininkė (Spanish Activities Committee Chairman):
Leticia Serrano

Parapijos Ūkvedžiai (Facility Managers):
Richard Catalanotti, Phillip Caponegro

SAVAITĖS MIŠIOS /MASSES OF THE WEEK

Sekmadieniais/Sunday - 10:00 v.r. (lietuvių kalba), 11:30 a.m. (Spanish)

Kavinė po 10 v.r. Mišių / Coffee Social after 10:00 AM Mass
Photo at top of page: Blessed Virgin Mary Grotto above Main Altar, depicting Our Lady of Lourdes
Today is


Sign up for Zionios newsletter

Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary - 259 N. 5 th Street, Brooklyn, New York, 11211